Academy deelname voorwaarden

Voorwaarden deelname Academy

De hoogte van het lesgeld vind je op de website van PPP Academy:
www.ppp-online.nl

De prijzen zijn exclusief B.T.W.

Betaling geschiedt door middel van vooruitbetaling.

Het bedrag dient 4 weken voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt, daarna is het niet meer mogelijk om de cursus te annuleren.

Wanneer je niet volgens afspraak betaalt, kan PPP Academy je de toegang tot de cursus ontzeggen tot de achterstand in betaling is ingelopen. Dit betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen jou en PPP Academy is beëindigd.

Als PPP Academy overgaat tot een incassoprocedure, zijn de daarmee gepaard gaande kosten voor jouw rekening.

Wil je je opleiding voortijdig beëindigen, dan deel je ons dit schriftelijk mee of per e-mail. Je richt je brief aan: PPP Academy, Stationsweg 29, 4205 AA Gorinchem. Een e-mail stuur je naar secretariaat@ppp-online.nl. Het opzeggen van de cursus ontslaat je niet van je betalingsverplichting

De intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal blijven te allen tijde bij PPP Academy. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor je eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

PPP Academy legt van de cursisten persoonsgegevens vast. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor het uitvoeren van de opleiding, de financiële afhandeling, relatiebeheer en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. PPP Academy verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Mocht je opmerkingen of klachten hebben dan ontvangt PPP Academy deze graag binnen één maand nadat je dit hebt geconstateerd. PPP Academy zal al het mogelijke doen om je klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. De eventuele aansprakelijkheid van PPP Academy is beperkt tot maximaal het door jou betaalde lesgeld.

Alle opleidingen zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers en de van overheidswege geldende bepalingen.

Je kunt je accreditatiepunten in het systeem opvoeren, nadat je de training of masterclass ook daadwerkelijk hebt gevolgd.

Wanneer er vanuit het bedrijf meer dan 1 persoon wordt ingeschreven voor eenzelfde module dan, ontvangt men 25% korting op deze extra perso(o)n(en)